ALLMÄNT FÖRSAMLINGSMÖTE DEN 22 MAJ 2022

 

Med kyrkorådets medgivande hålles det årliga mötet för

medlemmarna i Kristi Förklarings ortodoxa församling söndagen

den 22 maj 2022 direkt efter liturgin i kyrkan.

 

Anm. 1.

De som inte finns införda i församlingsboken äger inte rätt att deltaga i församlingsmötet även om de är kända som trogna gudstjänstbesökare och givmilda understödjare av kyrkan.

 

Anm. 2.

De församlingsmedlemmar som ännu inte hunnit erlägga församlingsavgiften (2000:- per år) ombedes göra detta inte senare än 15 maj.

 

De som lever under ansträngda ekonomiska omständigheter, kan erlägga medlemsavgiften uppdelad i mindre poster under hela året.

 

DAGORDNING:

1. Registrering av deltagarna

2. Val av tre befullmäktigade att justera mötets protokoll

3. Redogörelse av kyrkoherden för församlingens liv

4. Registrering av nya Stadgar

5. Ekonomisk redogörelse

6. Budget

7. Avslutning av Revisionskommitténs granskning.

8.Val av medlemmar till kyrkorådet

 

Förslag om andra diskussionsfrågor meddelas till Kyrkorådet skriftligt senast den 15 maj.

MEDLEMSAVGIFT

 

Församlingens årsmöte som ägde rum den 21 maj 2017 beslöt att höja medlemsavgiften

från 1200kr/år till 2000 kr/år fr o m 2018.

Beslutet grundades på församlingens ständiga ekonomiska underskott

(i år nära 200 000 kr)

Kyrkorådet understryker dock att Församlingsmedlemmar med begränsade inkomster

(t ex pensionärer, studerande, arbetslösa) kan betala årsavgiften efter egen förmåga.

 

plusgiro 15 77 95-6

SWISH: 1232918399

 

En ny Ortodox katekes på svenska

 

Den klassiska katekesen, skriven av metropolit Filaret (Drozdov),

utgavs nyligen av vår församling, och är riktad till alla intresserade om

Ortodoxa kyrkans lära, inklusive de som är på väg att bli ortodoxa.

Översättning från ryska:

Elisabeth Löfstrand

Boken kan köpas i kyrkan eller beställas via mejl:

ortbok@outlook.com

Kristi Förklarings ortodoxa församling

I RYSK TRADITION - STOCKHOLM